Pronájem bufetu u II.ledové plochy

Zveřejněno: 27. května 2019

Výběrové řízení na nájem prostorů sloužících podnikání

Sezónní bufet u II. ledové plochy v objektu Multifunkčního areálu
Adresa nemovitosti: Ostrava-Poruba, ul. Čkalovova 6144/20

Identifikační údaje společnosti
Název: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sídlo: Ostrava, Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel
IČ: 253 85 691
DIČ: CZ25385691
Kontaktní osoba: Ing. Piperková, tel. 736 755 060
URL adresa: http://www.sareza.cz

Předmět výběrového řízení

Nájem prostorů, tj. sezónního bufetu u II. ledové plochy, o celkové výměře 82,9 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu Multifunkčního areálu, včetně movitého majetku, k provozování hostinské činnosti po dobu hokejové sezóny, tj. zpravidla od 1. 9. běžného roku do 31. 3. roku následujícího.

Dosavadní účel využití: vnitřní bistro

Doba nájmu: od 1. 9. 2019

V nabídce je nutno uvést:
• podnikatelský záměr využití prostoru sloužícího podnikání
• výši nabízeného celkového ročního nájemného v Kč bez DPH

Prohlídka je možná pouze na základě předběžné telefonické dohody s vedoucím areálu p. Tošenovjanem (tel.: 736 755 061).

Požadavky na prokázání kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích

K nabídce je nutno přiložit kopii příslušného oprávnění k podnikání v oboru dle nabídky podané zájemcem – živnostenský list, výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku.

Lhůty a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky:
Písemné nabídky doručte do 17. 6. 2019 do 15,00 hod.
Místo podání nabídky:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sekretariát jednatele
Čkalovova 20/6144
708 00 Ostrava-Poruba
s označením „Nájem prostorů sezónního bufetu Multifunkční areál“ v zalepené obálce.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o nájem, popř. výběrové řízení zrušit.
Zveřejněno na http://www.sareza.cz od 27. 5. 2019 do 17. 6. 2019

Platí pro areály:
Zpět na aktuality