Návštěvní řád

Tento návštěvní řád je základní předpis pro chování návštěvníků, ochranu zdraví a bezpečnost návštěvníků vnitřního a venkovního areálu a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován. Je vypracován dle Zák. 258/2000 Sb. a Vyhl. 135/2004 Sb.

Článek I. - Vstup do prostor areálu a návštěvní doba

 1. Návštěvní doba sportovní haly se stanovuje denně od 6:00 do 24:00 hod. 
 2. Změny v návštěvní době sportovní haly budou včas oznámeny návštěvníkům v denním tisku a na viditelných místech k tomu určených.
 3. Vstupem do areálu sportovní haly se každý návštěvník podrobuje ustanovení tohoto Návštěvního řádu, jakož i pokynům odpovědných pracovníků sportovní haly.

Článek II. - Vyloučení z návštěvy

 1. Na SH není dovolen vstup nemocným osobám, bacilonosičům a osobám nacházejících se v karanténě pro výskyt infekce v kolektivu. Dále osobám, které by svým vzhledem nebo zápachem budily odpor ostatních návštěvníků.
 2. Do areálu SH je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
 3. Ze SH bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto Návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se nebo se chová jiným nepřístojným, nebo rušivým způsobem. Neopustí-li návštěvník SH na vyzvání, je pracovník SH oprávněn rušitele pořádku vyvést, popřípadě požádat o zákrok Městskou policii, nebo Policii ČR.  
 4. Do haly je zakázáno vodit psy i jiná zvířata. Vyjímku tvoří pouze pořádání akcí s těmito zvířaty.

Článek III. - Provozní pokyny

 1. Návštěvníci jsou povinni odkládat šatstvo a osobní věci do šaten. Za ztrátu těchto věcí v šatnách, ale i v ostatních prostorách zodpovídá osoba, která si proti podpisu v knize vydaných klíčů půjčila klíče od těchto prostor. 
 2. Klenoty, peníze a jiné cennosti ukládají návštěvníci do úschovny osobě zodpovědné za danou akci, nebo vedoucímu SH. Předměty nalezené v areálu SH, je nálezce povinen odevzdat vedoucímu SH, nebo jeho zástupci, který zapíše nález do Knihy ztrát a nálezů.
 3. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pořádek a čistotu všech prostor a zařízení SH.
 4. Při pořádání všech veřejných produkcí v areálu SH jsou návštěvníci povinni držet se pokynů pořadatelské služby, která je viditelně označená.
 5. Při pořádání sportovních, kulturních a jiných akcí se návštěvníci chovají tak, aby neohrožovali zdraví a bezpečnost ostatních.
 6. Návštěvníci, zvláště osoby starší nebo postižené tělesnou vadou, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých, mokrých plochách a na nerovném terénu a vyvarovat se tak uklouznutí, popřípadě úrazu. Provozovatel nezodpovídá za škodu způsobenou úrazem, který návštěvník způsobil vlastní neopatrností nebo nedodržením Návštěvního řádu.
 7. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení SH, zbytečně neplýtvat vodou a po sprchové koupeli převlečení okamžitě opustit prostory šaten. Před opuštěním šatny je návštěvník povinen zkontrolovat, zda ve sprchách neteče voda, zda se nesvítí atd. Po té šatnu uzamkne a klíče odevzdá službu konajícímu zaměstnanci SH, který o tom provede záznam do knihy klíčů. Při odevzdávání klíčů je návštěvník povinen nahlásit případné závady v šatnách.
 8. Návštěvníci jsou povinni dodržovat stanovenou návštěvní dobu. Prodlévat na SH a používat jeho zařízení mimo tuto dobu není dovoleno.
 9. Přání a stížnosti týkající se provozu nebo zaměstnanců SH zapisují návštěvníci do Knihy přání a stížností, která je uložena na vrátnici SH. Návštěvníci se také mohou se svými stížnostmi a podněty obracet přímo na provozovatele, např. prostřednictvím vedoucího, nebo prostřednictvím webových stránek provozovatele.

Článek IV. - V areálu je zakázáno

 1. Chovat se způsobem, který ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních návštěvníků.
 2. Kouřit uvnitř objektu SH.
 3. Vcházet do prostor určených pro osoby druhého pohlaví.
 4. Znečisťovat šatny a zdržovat se v nich mimo návštěvní dobu.
 5. Přinášet hořlaviny, používat vařiče v šatnách a provozovat vlastní reprodukovanou hudbu.  

Článek V. - Všeobecná ustanovení 

 1. Pro poskytování první pomoci při úrazech a nevolnosti je určena viditelně označená místnost První pomoci. První pomoc poskytuje zaměstnanec tomu určený, nebo osoba znalá, nebo vyškolená v poskytování první pomoci. V závažných případech je nutné přivolat lékařskou službu.
 2. Poškozování nebo rozkrádání majetku SH je trestné podle platných předpisů a zákonů ČR. I jiná porušování Návštěvního řádu může být stíháno podle příslušných trestních předpisů.
 3. Tento Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a pracovníky SH.
ON-LINE REZERVACE SLUŽEB
Zamluvte si sportoviště onlineRegistrovatNápověda

Aktuální informace z našich areálů.

     v provozuzavřenoteplota vody

 .

Sledujte on-line!

.

Ostrava
Slunečno (noc)
Min: 1°CMax: 8°C

© 2010 Společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., všechna práva vyhrazena | Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava

 

Informace o novinkách a službách Vám zasíláme pomocí systému MailKit 

Mapa stránek | Nahoru

Používáme redakční systém NetDirect MediaCentrik®